باور تهرانی های قدیمی ؛ از باز شدن بخت گرفته تا پولدار شدن / همگی با طبخ رشته پلوی شب عید حل می شود!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  شب سال نو یعنی شب بعد از تحویل، شب خوردن رشته پلو بود که با آن سررشته ی کارها به دست می آید. مخصوصا اگر خرمای مفصلی هم لای آن گذارده کشمش پلوی سرخ کرده ای زینت بخش روی آن بکنند که ضعف سستی برنج را از تنشان برای تا آخر سال دور کرده قوتشان بدهند، و همین رشته پلو بود که خوردن آن در این شب رشته کار و بخت زندگی به دستشان می داد، در کارهایی که با آن انجام می دادند.

اگر مرد و سرپرست خانواده بود و رشته کسب و کار از دستش به در رفته بود اولین بشقاب این پلو را برای او بکشند. اگر دختری بختش بسته در خانه بود زیر دیگ اجاق آنرا او روشن بکند و موقع کشیدن در دیگش را او بردارد.

اگر کسی بی پول بود رشته ی آن را خشک کرده در کیسه پولش اندازد. اگر برای مهر و محبت و عقد دوستی و مودت به خورد کسی دهند، محبت و پیوستگیشان همیشگی خواهد گشت و این دستور که برای بخت گشایی برو برگرد نمی نمود، به این صورت که کسی که می خواهند بختش باز شود موقع کشیدن پلو از خانه بیرون رفته، در بزند و مادر یا مادربزرگ او بشقابی از آن کشیده پشت در برده با پرسیدن کی هستی و جواب او که بگوید باز بکن در را به رویش باز کرده، بشقاب پلو را به دستش بدهد و سوره انا اعطینا را خوانده به صورتش فوت کند و بگوید تا از پلو بخورد و بخت بسته دو لقمه خورده وارد خانه بشود و کاملتر و مجرب ترش اینکه تمام بشقاب پلو را پشت در بخورد؛ اما آنچه این عمل را خاطر جمع می نمود که پزنده آن از ابتدا تا آخر نه از آن چشیده نه چیزی از آن به دهان ببرد.آیا این خبر مفید بود؟