آوریل 13, 2024
پذیرش 13 هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در کنکور 1402 در مجموع 13 هزار و 161 نفر است که از این تعداد 11 هزار و 101 نفر در پزشکی و 2 هزار و 60 نفر در دندانپزشکی پذیرفته می شوند.

– ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در کنکور 1402 در مجموع 13 هزار و 161 نفر است که از این تعداد 11 هزار و 101 نفر در پزشکی و 2 هزار و 60 نفر در دندانپزشکی پذیرفته می شوند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، بر اساس مـاده واحـده افزایـش ظرفیـت پذیرش پزشـکی در مقطـع عمومی و مـاده واحده افزایـش ظرفیـت پذیـرش دندانپزشـکی در مقطع عمومی مصوب جلسـات 851 و 852 و 865 شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی، از آزمون سراسـری سـال 1401 اجرا می شـود.

یـن افزایـش ظرفیـت به صـورت کدرشـته محل های مشـخص و مجـزا بـا درج محـل تعهـد خدمت در دفترچه راهنمای انتخاب رشـته آزمون سراسـری سـال ً بـرای ارائـه خدمـت در شهرسـتانها و مناطـق محروم 1402 درج می شـود و صرفـا و کـم برخـوردار اسـت.

شـرایط و ضوابـط ایـن افزایش ظرفیـت، بر اسـاس آیین نامه اجرایـی مصـوب جلسـه 30 مورخ 1 26 تیر سال گذشته شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو در قسـمت بومی پذیـری و دفترچـه راهنمـای انتخاب رشـته آزمون سراسـری سـال 1402 اعلام شـده اسـت.

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در کنکور 1402 در مجموع 13 هزار و 161 نفر است که از این تعداد 11 هزار و 101 نفر در پزشکی و 2 هزار و 60 نفر در د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *