قدیمی ترین تبلیغ  دندان پزشکی مربوط به سال 1333 قمری