اجرای خلاقانه سرود ملی ایران توسط کادر درمان + فیلم