لباس زننده علی ضیا که نباید منتشر می شد ! / آقای مجری اخراجی رد داد !